18 พฤศจิกายน 2563 | 19:03 น.
ภายใต้โครงการ:

Polluion Treatment for Green Business

18 พฤศจิกายน 2563  ดร.นิธิวดี บัววัฒน์  ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง Polluion Treatment for Green Business โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันน้ำ สภาอุตสาหกรรม สวทช. และ All energy plus จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ อาคาร RCP ชั้น 4 ห้อง Connect 1-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฟังเสวนาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะเดียวกันยังมีการจัดบูทให้คำแนะนำฉลากสิ่งแวดล้อม ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอีกด้วย