15 มกราคม 2563 | 10:58 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อน SDGs เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน


วันนี้ (14 มกราคม 2563)  โครงการ SDGs นำโดย ดร.รัตมณี อ๋องสกุล หัวหน้าโครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อน SDGs เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน
ได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน