19 มิถุนายน 2563 | 17:13 น.

ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน สำหรับประเทศไทย