26 กรกฎาคม 2562 | 16:18 น.

การประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562