6 สิงหาคม 2562 | 16:55 น.

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562