13 สิงหาคม 2562 | 12:02 น.

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะครึ่งแผน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562