15 สิงหาคม 2562 | 17:54 น.

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

วันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหารร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค