15 สิงหาคม 2562 | 18:07 น.

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564 ระยะครึ่งแผน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ