12 มกราคม 2564 | 19:35 น.

แนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการศึกษาของโครงการศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีและตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเกษตร

11 มกราคม 2564 โครงการ ABD นำโดยคุณเบญจมาส โชติทอง รศ.ดร. สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ทีมนักวิจัยโครงการ ABD พร้อมด้วย ดร. เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ด้านพืช ด้านสัตว์มีกระดูกสันหลัง ด้านสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และด้านจุลินทรีย์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการศึกษาของโครงการศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีและตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเกษตร ณ ห้องประชุมบรรพต ชั้น 5 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ซึ่งจากการประชุมทีมนักวิจัยได้รับข้อเแนะนำอันเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ได้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานระหว่างการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป