8 กันยายน 2564 | 17:22 น.

เวที 2: การรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัส ภาคใต้

6 กันยายน 2564 โครงการ REDD+ จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัส  โดยได้รับเกียรติจาก คุณทิพวรรณ เศรษฐพรรค์ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอุทยานฯ เปิดการประชุม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ชี้แจงการจัดทำกลยุทธ์เรดด์พลัสของประเทศ และผู้เชี่ยวชาญโครงการ นำเสนอร่างกลยุทธ์ฯ และองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ รศ.ดร.ลาวัลย์ พวงจิตร คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ คุณวิลาวรรณ น้อยภา คุณอัจลา รุ่งวงษ์ และ ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ เห็นว่า ...กลยุทธ์ฯ ควร คำนึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น มีการ ดำเนินงานเชิงบูรณาการ และ จัดลำดับความสำคัญของแหล่งที่มีการกักเก็บคาร์บอน ในแต่ละพื้นที่ และควรมีการ สื่อสารเกี่ยวกับเรดด์พลัสให้ทั่วถึง ทุกภาคส่วน