18 กรกฎาคม 2561 | 17:34 น.

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561