28 สิงหาคม 2561 | 16:47 น.

การประชุมผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นต่อการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ SLBT กลุ่ม NR เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561