12 กันยายน 2561 | 13:47 น.

การประชุมผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาและประเมินทางเลือก: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ SLBT (กลุ่ม NR) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561