11 ตุลาคม 2561 | 19:29 น.

การประชุมผู้เชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นต่อ: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ SLBT เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561