29 มกราคม 2563 | 13:25 น.

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ (23 และ 28 มกราคม 2563) ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ IGF ร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับภูมิภาค 
โดยในวันที่ 23 มกราคม 2563  จัดที่จังหวัดจันทบุรี และวันที่ 28 มกราคม  2563 จัดที่จังหวัดเลย

โดย TEI