5 มีนาคม 2563 | 18:34 น.

เยี่ยมชมผืนป่าฝั่งตะวันออก ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

5 มีนาคม 2563 ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เยี่ยมชมผืนป่าฝั่งตะวันออก ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีกลุ่มชุมชนบ้านคลองกะทา และศูนย์ขับเคลื่อน REDD+ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันรักษาป่า ปลูกป่าเพิ่มเติม เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บนแนวคิด "คนอยู่ดี ป่าอยู่ได้ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" และได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของมาตรการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งมาตรการทั้ง 4 ด้าน (ด้านกฎระเบียบ ด้านการเงิน ด้านสังคม และด้านการสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจ) ยังคงได้รับได้ตอบรับจากพื้นที่เป็นอย่างดีเช่นเคย


 
โดย TEI