7 ตุลาคม 2563 | 18:11 น.

ประชุมชี้แจงและหารือเพื่อการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่พรุควนเคร็ง

4-5 ตุลาคม 2563  โครงการการพัฒนามาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ป่าพรุในบริเวณพรุควนเคร็ง ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงและหารือเพื่อการดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่พรุควนเคร็ง รวมถึงร่วมวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการจัดการป่าพรุ ตลอดจนการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน และทบทวนข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ โดยมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีควบคุมไฟป่า โรงเรียน อปท. เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่พรุ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้