27 กุมภาพันธ์ 2561 | 14:15 น.

แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นเพื่อบูรณาการงานอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาแผนท้องถิ่น