23 ธันวาคม 2563 | 11:08 น.

มาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพรุอย่างยั่งยืน

22 ธันวาคม 2563 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และ UNDP Thailand เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกสนับสนุนการใช้มาตรการจูงใจฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและพื้นที่ ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดีต่อข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ด้านกฎหมายและนโยบาย ด้านกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน และด้านการติดตามประเมินผล ซึ่งการขับเคลื่อนมาตรการจูงใจให้เน้นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด (Wise use) เพิ่มการอนุรักษ์และฟื้นฟู และการพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดสำนึกรักษ์และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดการประชุม คุณนภาพร อยู่เบิก ผู้แทน UNDP ชี้แจงโครงการ และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงชัย คณบดี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง off-line และ on-line กว่า 40 ท่าน