25 ธันวาคม 2563 | 16:38 น.

ประชุมวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของไผ่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษา

25 ธันวาคม 2563  คุณเบญจมาส โชติทอง และทีมนักวิจัยโครงการ BCAT จัดประชุมวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของไผ่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษา ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผ.อ. สภลท์  บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวม 33 คน

จากการประชุม ทำให้ทราบข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อวางแผนการพัฒนาและวางแผนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไผ่ โดยจะนำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้ง ข้อมูลดังกล่าว ยังสามารถนำไปปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2579 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป