8 มกราคม 2564 | 19:09 น.

หารือการสร้างอัตลักษณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 มกราคม 2564  คุณพวงผกา  ขาวกระโทก  ผู้จัดการโครงการ: Strengthening Vulnerable Group's Resilience through Sustainable Peat Swamp คุณอาริยา  วัชราพฤกษ์  ผู้จัดการโครงการ  พร้อมด้วยคณะนักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  เข้าพบ อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช  คณบดีคณะนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  อินทร์ชำนาญ  คณะบดีคณะวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซต์ฯ   อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก  คณะศิลปกรรมศาสตร์  และอาจารย์สรางคนา ณ นคร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เพื่อหารือการสร้างอัตลักษณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์