12 มิถุนายน 2563 | 17:26 น.

กลุ่มงานอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (SI) โครงการการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People Partnership: 4P) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ