31 กรกฎาคม 2563 | 14:03 น.

กิจกรรมฝึกอบรม “พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานและผู้นำชุมชน เทศบาลสุรินทร์

23 - 24 กรกฎาคม 2563 โครงการ 4P_Waste to Energy จัดกิจกรรมฝึกอบรม “พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ” หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานและผู้นำชุมชน เทศบาลสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ท่าน พร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม