17 พฤศจิกายน 2563 | 11:30 น.

ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของ อปท. พื้นที่เป้าหมาย หลังการฝึกอบรม "พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ" ณ อบต. เชียงหวาง

16-17 พฤศจิกายน 2563   โครงการ 4P_Waste to Energy   ดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของ อปท. พื้นที่เป้าหมาย หลังการฝึกอบรม "พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ" ณ อบต. เชียงหวาง และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทน. อุดรธานี และสสภ. 9 ร่วมทั้งติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการขยะชุมชน ณ บ้านดงใหญ่พัฒนาและบ้านด่านเจริญ