18 พฤศจิกายน 2563 | 19:08 น.

ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของ อปท. พื้นที่เป้าหมาย หลังการฝึกอบรม "พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ" ณ อบต. ท่าโรงช้าง

17-18 พฤศจิกายน  2563 โครงการ 4P_Waste to Energy  ดำเนินการติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของ อปท. พื้นที่เป้าหมาย หลังการฝึกอบรม "พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ" ณ อบต. ท่าโรงช้าง และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สสภ.14 สถจ. และ ทสจ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมทั้งติดตามเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการขยะชุมชน ณ หมู่ 2 บ้านหาดผก หมู่ 4 บ้านหัวไทร และ หมู่ 5 บ้านควนไทร