5 มกราคม 2564 | 14:32 น.

ประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People Partnership) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

28 ธันวาคม 2563 คุณเบญจมาส โชติทอง และทีมนักวิจัยโครงการ 4P_Waste to Energy  จัดประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People Partnership) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความเห็นในการเสนอมาตรการและแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดการพลังงาน ไฟฟ้าจากขยะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหลายภาคส่วน อาทิ อดีตรองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และเลขาธิการสมาคมการจัดการของเสีย (ประเทศไทย) เป็นต้น