24 มกราคม 2561 | 17:38 น.

ดาวน์โหลด Presention งานสัมมนา "เตรียมความพร้อมโรงงาน...ยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้น"

ดาวน์โหลด Presention งานสัมมนา
คลิกดูรายละเอียด  |  http://www.tei.or.th/gi/180216-gi.html
 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ นำเสนอ โดยผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ
ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ นำเสนอโดยผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ
ส่วนที่ 3 “กฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม” นำเสนอโดยผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ
กฎหมายเกี่ยวกับด้านกากอุตสาหกรรมและสารเคมี นำเสนอโดย คุณเอกบุตร อุตมพงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไฟล์ 1
กฎหมายเกี่ยวกับด้านกากอุตสาหกรรมและสารเคมี นำเสนอโดย คุณเอกบุตร อุตมพงศ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไฟล์ 2
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรมทั้งด้านมลพิษน้ำ อากาศ ดิน และน้ำใต้ดิน นำเสนอโดยผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ไฟล์ 1
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษอุตสาหกรรมทั้งด้านมลพิษน้ำ อากาศ ดิน และน้ำใต้ดิน นำเสนอโดยผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ไฟล์ 2
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงและสภาวะในการทำงาน นำเสนอโดย ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงส์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น