• 2562

  • สำนักงานสีเขียว

    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาตั้งแต่แรก ต่อมาตั้งคณะทำงาน G2G (Go to Green) ขึ้นในปี 2549 เพื่อรณรงค์และรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างต่อเนื่อง และประกาศนโยบาย Green Office เมื่อปี 2559 สำนักงานสีเขียว :http://www.tei.or.th/th/green_office.php
  • องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD

    องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ โดยมีคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์องค์กรฯ และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานองค์กรฯ โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่องค์กรภาคธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธร...