• 2561

  • องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD

    องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ โดยมีคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์องค์กรฯ และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานองค์กรฯ โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่องค์กรภาคธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธร...