• 2563

 • การจ้างพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant 2563)

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ให้จัดทำโครงการพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการปรับเปลี่ยนวิถึชีวิตไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อขยายผลการดำเนินการโครงการให้กว้างขวางมากขึ้...
 • การพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Airport

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิจารณาว่าสนามบินเป็นกิจการในภาคบริการที่สำคัญทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียจากกิจการของสนามบินเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจการของสนามบิน จึงให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรแ...
 • The Thai Joint Implementation Organization for Market Readiness Analysis 2020

  The project aims at assessing the overall status of the current Green Public Procurement and eco-labelling practices in Thailand with a view to understand the Legal requirements and eco-labelling criteria for the environmental requirements of the products to be filled to ensure the successful implementation of GPP. The scope of work, methods used, and main contents for the study were discussed and...
 • Comprehensive Analysis on Green Public Procurement (GPP)

  Review and analyze current status of Green Public Procurement System of Thailand. Propose improvement measures to achieve efficiently functional GPP System for Thailand and recommend and orient Thailand's Green Public Procurement
 • การจัดทำเกณฑ์และให้การรับรอง Inno-Green Station

  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์การรับรอง Inno-Green Station เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ผลักดันให้เกิดสถานีบริการฯ ต้นแบบด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “Inno-Green Station” ถือเป็นการพัฒนาสถานีบริการรูปแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีมาตรฐานด้านการจ...
 • ฉลากเขียว

  จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดและให้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวแก่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เพิ่มความตระหนักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าง การใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 648 รุ่น/ 27 กลุ่มผลิตภัณฑ์/ 61 บริษัท) www.tei.or.th/greenlabel
 • ฉลากลดคาร์บอน

  ประเมินค่าการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลางเพื่อดูว่าผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์กลางที่ทางอบก.และสสท.กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานทางด้านเทคนิคการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้ทำการตรวจสอบข้อมูลและวิธีการประเมิน หลังจากนั้นจึงยื่นเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานส่งเสริมการใช้ฉลากเพื่อขออนุมัติการใช้ฉลากให...
 • การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร

  การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารและผู้ใช้อาคารมีความตระหนักต่อความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมลดการปล่อย GHG ผ่านการเลือกใช้อาคารอีกทางหนึ่งด้วย ผลกระทบต่อสังคม:: เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง...
 • 2562

 • Thai Joint Implementation Organization for Market Readiness Analysis

  จัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้ผลิต ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านคุณภาพ ทิศทางการตลาด และสำรวจความพร้อมหรือความเป็นไปได้ต่อการจัดทำข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกร่างเกณฑ์โดย Ecosian สำหรับ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ท่อ PVC สายไฟฟ้า และวัสดุทดแทนไม้จากพลาสติก
 • 2019 PTTEP Green Procurement Criteria Development

  กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดัน แนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิต และการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) ซึ่งในประเทศไทยมีการดำเนินงานโดยนำร่องกับภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครอง...
 • พัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นธุรกิจพื้นฐานคู่กับสังคมไทย เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกับการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย น้ำเสีย และขยะเศษอาหารเพิ่มสูงขึ้นจากการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร ส่งผลกั...
 • 2561

 • การส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ทำการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้าผ้าและสิ่งทอ เซรามิคและเครื่องปั้นดินเผา ไม้และจักสานและสบู่ 2) กลุ่มอาคารและสำนักงานสีเขียว 3) กลุ่มโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำโรดแมปและกลไกการดำเนินโครงการ
 • 2560

 • Market Research to Support Establishing the Criteria of Construction and Building Materials in Thailand

  ทำการศึกษาทางการตลาดของวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์บอร์ด วัสดุก่อผนัง และกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อพัฒนาข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต
 • การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายในองค์กร ปตท. ระยะที่ 2 (ที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

  ออกแบบการคำนวณ การลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายในองค์กร 5 หมวด
 • The Study Report Project on Sustainable Production and Consumption of Maize Supply Chain in Thailand

  ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่เพาะปลูก จัดเก็บรวบรวม แปรรูป และจำหน่าย เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
 • การจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ปตท.สผ. : ส่วนที่ 2 ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  จัดทำวิธีการประเมินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเช่าซื้อรถยนต์ บริการจัดเลี้ยงและทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน บริการซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ และการเช่าเหมาลำเรือ AHTS
 • การจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ปตท.สผ. : ส่วนที่ 1 พัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  พัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าและบริการที่ยังไม่มีการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเช่าซื้อรถยนต์ บริการจัดเลี้ยงและทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน บริการซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ และการเช่าเหมาลำเรือ AHTS
 • Advancing and Measuring SCP for a low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly Industrialized Countries

  ศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศจากสมาชิก GEN และพัฒนาข้อกำหนด 5 รายการ ศึกษาการตลาด นำเข้า-ส่งออกของผลิตภัณฑ์ที่จัดทำข้อกำหนด และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์