• 2562

 • 2019 PTTEP Green Procurement Criteria Development (GPP-PTTEP 2019)

  กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดัน แนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิต และการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) ซึ่งในประเทศไทยมีการดำเนินงานโดยนำร่องกับภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครอง...
 • พัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นธุรกิจพื้นฐานคู่กับสังคมไทย เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกับการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย น้ำเสีย และขยะเศษอาหารเพิ่มสูงขึ้นจากการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร ส่งผลกั...
 • การศึกษาแนวทางการจัดการสูญเสียอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน (Food Waste)

  ศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารที่เหมาะสมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบโดยการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่สำคัญที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางการลดการสูญเสียอาหารในกลุ่มผู้ก่อให้เกิดขยะอาหาร และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ มีการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การจัดทำเกณฑ์และให้การรับรอง Inno-Green Station

  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์การรับรอง Inno-Green Station เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ผลักดันให้เกิดสถานีบริการฯ ต้นแบบด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “Inno-Green Station” ถือเป็นการพัฒนาสถานีบริการรูปแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีมาตรฐานด้านการจ...
 • ฉลากเขียว

  จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดและให้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวแก่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เพิ่มความตระหนักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าง การใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 648 รุ่น/ 27 กลุ่มผลิตภัณฑ์/ 61 บริษัท) www.tei.or.th/greenlabel
 • ฉลากลดคาร์บอน

  ประเมินค่าการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลางเพื่อดูว่าผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์กลางที่ทางอบก.และสสท.กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานทางด้านเทคนิคการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้ทำการตรวจสอบข้อมูลและวิธีการประเมิน หลังจากนั้นจึงยื่นเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานส่งเสริมการใช้ฉลากเพื่อขออนุมัติการใช้ฉลากให...
 • การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร

  การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารและผู้ใช้อาคารมีความตระหนักต่อความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมลดการปล่อย GHG ผ่านการเลือกใช้อาคารอีกทางหนึ่งด้วย ผลกระทบต่อสังคม:: เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง...
 • 2561

 • การส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ทำการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้าผ้าและสิ่งทอ เซรามิคและเครื่องปั้นดินเผา ไม้และจักสานและสบู่ 2) กลุ่มอาคารและสำนักงานสีเขียว 3) กลุ่มโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำโรดแมปและกลไกการดำเนินโครงการ
 • 2560

 • Market Research to Support Establishing the Criteria of Construction and Building Materials in Thailand

  ทำการศึกษาทางการตลาดของวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์บอร์ด วัสดุก่อผนัง และกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อพัฒนาข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต
 • การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายในองค์กร ปตท. ระยะที่ 2 (ที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

  ออกแบบการคำนวณ การลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวภายในองค์กร 5 หมวด
 • The Study Report Project on Sustainable Production and Consumption of Maize Supply Chain in Thailand

  ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่เพาะปลูก จัดเก็บรวบรวม แปรรูป และจำหน่าย เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
 • การจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ปตท.สผ. : ส่วนที่ 2 ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  จัดทำวิธีการประเมินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเช่าซื้อรถยนต์ บริการจัดเลี้ยงและทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน บริการซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ และการเช่าเหมาลำเรือ AHTS
 • การจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ปตท.สผ. : ส่วนที่ 1 พัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  พัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าและบริการที่ยังไม่มีการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเช่าซื้อรถยนต์ บริการจัดเลี้ยงและทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน บริการซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ และการเช่าเหมาลำเรือ AHTS
 • Advancing and Measuring SCP for a low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly Industrialized Countries

  ศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศจากสมาชิก GEN และพัฒนาข้อกำหนด 5 รายการ ศึกษาการตลาด นำเข้า-ส่งออกของผลิตภัณฑ์ที่จัดทำข้อกำหนด และวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์