• 2563

  • -

    TEI ให้ความสนใจต่อการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญของประเทศ อันเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบรุนแรงหรือเฉียบพลัน หรือส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสภาพแวดล้อม ภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เป็นประเด็นที่สังคมสนใจ รวมทั้งเป็นประเด็นใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องริเริ่มหรือวางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาที่จะอาจเกิดขึ้น ปัจจุบัน ได้กำหนดประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ ฝุ่นละอองPM2.5...