Urban Climate Resilience in South East Asia Partnership (UCRSEA)

สร้างศักยภาพงานวิจัยด้านการกลายเป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสร้างความเข้าใจเรื่องผลกระทบการกลายเป็นเมือง ความเปราะบางของเมือง และการรับมือของเมืองด้านต่างๆ  

 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/08/2557 - 31/07/2562
ผู้สนับสนุนโครงการ: International Development Research Centre (IDRC)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผกามาศ ถิ่งพังงา
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 234 pakamas@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ