ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13/14 (SGW)

ส่งเสริมชุมชน โรงเรียน และอปท. ดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในท้องถิ่น โดยจัดเก็บข้อมูล GHG ที่ลดลง พร้อมมอบรางวัลกรณีที่มีผลงานที่ดี

Facebook
https://www.facebook.com/we.stop.globalwarming


Page
https://www.facebook.com/StopGlobalwarmingProject/
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/10/2560- 30/09/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาริยา วัชราพฤกษ์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 211 | ariya@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ