Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project (SUCCESS)

โครงการ SUCCESS (Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project) เริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี  มุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการให้กับภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สงขลา พัทลุง และสตูล ในการจัดการด้านธรรมาภิบาลและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการวางแผนการพัฒนาเมืองให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาค ยุติธรรมและสามารถรับมือด้านสภาพภูมิอากาศได้
ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2567
ผู้สนับสนุนโครงการ: European Union (EU)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา / กรองจิต กิติกาศ
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 327 | pakamas@tei.or.th / krongjit@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ