องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน TBCSD

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ โดยมีคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิตติมศักดิ์องค์กรฯ และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานองค์กรฯ โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่องค์กรภาคธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการองค์กรฯ

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 องค์กร อันประกอบด้วยองค์กรธุรกิจชั้นนำครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของไทย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  และกลุ่มการเงินการธนาคาร ฯลฯ

TBCSD ได้มีการดำเนินงานที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนแนวความคิดของ “การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ได้ดำเนินโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมและสำนึกร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม  ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการด้วยองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปฏิบัติการเชิงรุกและการสืบสานแบบอย่างดีงามในอดีต เพื่อต่อยอดการอนุรักษ์ และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยหวังให้เกิดแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประกอบธุรกิจและสร้างสังคมไทยให้มีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืนwww.tei.or.th/tbcsd
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: ต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนโครงการ: ภาคเอกชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภิญญดา เจริญสิน
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 509 | pinyada@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการนี้