สำนักงานสีเขียว

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาตั้งแต่แรก ต่อมาตั้งคณะทำงาน G2G (Go to Green) ขึ้นในปี 2549 เพื่อรณรงค์และรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างต่อเนื่อง และประกาศนโยบาย Green Office เมื่อปี 2559
 

 

สำนักงานสีเขียว : http://www.tei.or.th/th/green_office.php

 
ระยะเวลาดำเนินงาน: ต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนโครงการ: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะทำงานสำนักงานสีเขียว
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 524 | wisara@tei.or.th