การส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564

สนามบินเป็นกิจการในภาคบริการที่สำคัญทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียจากกิจการ ปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินโครงการพัฒนาเกณฑ์สนามบินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) เพื่อเป็นแนวทางมีส่วนร่วมในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการสนามบิน ในปี 2564 เพื่อให้เกณฑ์ฯ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการดำเนินงานภายในสนามบินต่าง ๆ กรมฯ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการจัดทำโครงการฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจการของสนามบินให้มีจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น มีการจัดการของเสียอย่างถูกหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการและการบริโภคไปสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพื่อตรวจประเมินการบริการประเภทสนามบินตามเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบเกียรติบัตรและโล่ให้กับสนามบินที่สามารถดำเนินงานได้ตามเกณฑ์ฯ
ระยะเวลาดำเนินงาน: 18 ธันวาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2564
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ฐิตาพร คำภู / วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 511, 514 | wisara@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

 • 10 กันยายน 2564 | 18:01 น.

  เคาะแล้ว !! สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  10 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานการประชุม รับรองผลการ...
 • 8 กันยายน 2564 | 16:10 น.

  ตรวจประเมินสนามบินสมุย ส่งท้ายกิจกรรมตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564

  30-31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันตรวจประเมินสนามบินสมุย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วราวุธ เสือดี อุปนายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยคนที่ 2 สมาคมวิศวกรรมส...
 • 26 สิงหาคม 2564 | 11:24 น.

  ตรวจประเมินท่าอากาศยานน่านนคร

  ตรวจประเมินท่าอากาศยานน่านนคร (ทนน.) อีก 1 ใน 5 ของสนามบินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) (baobab tree)(broadleaf tree) วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะกรรมตรวจประเมินสนามบ...
 • 26 สิงหาคม 2564 | 11:12 น.

  ตรวจประเมินท่าอากาศยานระนอง

  23 สิงหาคม 2564 ท่าอากาศยานระนอง 1 ใน 5 ของสนามบินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่ • พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดี วิทยาลัย...
 • 19 สิงหาคม 2564 | 13:43 น.

  ตรวจเข้ม!! สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  18 สิงหาคม 2564 สนามบินตราด จังหวัดตราด 1 ใน 5 ของสนามบินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564 ได้เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่ รศ. ดร.วร...
 • 13 กรกฎาคม 2564 | 18:39 น.

  สนามบินนำร่องพร้อมทะยานสู่ Green Airport

  5 กรกฎาคม 2564 โครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 2/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่...
 • 25 มิถุนายน 2564 | 18:32 น.

  ลงพื้นที่ดำเนินการเตรียมความพร้อม (Coaching) และให้คำแนะนำทางวิชาการ สนามบินในโครงการ Green Airport 2564

  16-24 มิถุนายน 2564 โครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564 โดยทีมนักวิจัยของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ลงพื้นที่ให้คำแนะนำทางวิชาการตามเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสนามบินท...