การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 
ระยะเวลาดำเนินงาน: ต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนโครงการ: ภาคเอกชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 524 | wisara@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการนี้