การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร

การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารและผู้ใช้อาคารมีความตระหนักต่อความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมลดการปล่อย GHG ผ่านการเลือกใช้อาคารอีกทางหนึ่งด้วย

ผลกระทบต่อสังคม::

เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงาน การส่งเสริมให้อาคารร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยผ่านการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและผู้ประกอบการภาคอาคารเองก็ให้ความสนใจเนื่องจากสามารถทำได้ไม่ยากและเกิดประโยชน์ทั้งเจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคาร ณ ปัจจุบันมีกลุ่มอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มอาคารสำนักงาน อาคารธนาคาร อาคารห้องปฏิบัติการ อาคารโรงแรม รวมทั้งสิ้น 8 อาคาร จาก 6 บริษัทชั้นนำwww.tei.or.th/carbonreductionbuilding/

 

ระยะเวลาดำเนินงาน: งานต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนโครงการ: ภาคเอกชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 511 | wisara@tei.or.th