ฉลากลดคาร์บอน

ประเมินค่าการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฉลากลดคาร์บอนและเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลางเพื่อดูว่าผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์กลางที่ทางอบก.และสสท.กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานทางด้านเทคนิคการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอนให้ทำการตรวจสอบข้อมูลและวิธีการประเมิน  หลังจากนั้นจึงยื่นเสนอผลการประเมินต่อคณะทำงานส่งเสริมการใช้ฉลากเพื่อขออนุมัติการใช้ฉลากให้กับผลิตภัณฑ์

ผลกระทบต่อสังคม::

เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงมากขึ้นจึงส่งผลให้ฉลากลดคาร์บอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจ ติดต่อสอบถามข้อมูล เพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ เพื่อหน่วยงานจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 139 ผลิตภัณฑ์ จาก 31 บริษัท


www.tei.or.th/carbonreductionlabel

ระยะเวลาดำเนินงาน: 2551 - ปัจจุบัน
ผู้สนับสนุนโครงการ: ภาคเอกชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 511 | wisara@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ