กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มออกซิเจนให้โลก

โครงการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม WD ร่วมด้วยช่วยสังคม เพื่อดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของ Western Digital ในรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มออกซิเจนให้โลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ บริษัท Western Digital ช่วยลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน และเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ: กุหลาบ รอดทอง
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 224 | kulab@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ