การจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 6 Thailand’s Sixth National Report (6NR)

จัดทำรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ฉบับที่ 6 เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของประเทศในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อมูล และประเมินความก้าวหน้า

เน้นการประเมินความก้าวหน้าของประเทศตามเป้าหมายไอจิและเป้าหมายชาติ เสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ

ระยะเวลาดำเนินงาน: 11/05/2561-10/05/2562
ผู้สนับสนุนโครงการ: UNDP
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th