การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (SOE62)

รวบรวมข้อมูล ติดตาม และประเมินสถานการณ์ รวมทั้งนำเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2562 คาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 19/11/2561 - 17/07/2562
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 208 | tanirat@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ