การศึกษาแนวทางการจัดการสูญเสียอาหารเพื่อการบริโภคที่ยั่งยืน (Food Waste)

ศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารที่เหมาะสมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบโดยการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่สำคัญที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางการลดการสูญเสียอาหารในกลุ่มผู้ก่อให้เกิดขยะอาหาร และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ มีการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินงาน: 21/12/2561 - 16/09/2562
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิลาวรรณ น้อยภา
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 505 | wilavan@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ