การติดตามประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 (BioME62)

ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในปีต่อไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 17/12/2561 - 12/09/2562
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 208 | tanirat@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ