การพัฒนามาตรการจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ป่าพรุในบริเวณพรุควนเคร็ง

เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และช่องว่างของนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพรุควนเคร็ง และกำหนดมาตรการจูงใจสำหรับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ป่าพรุในบริเวณพรุควนเคร็งอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
ผู้สนับสนุนโครงการ: United Nations Development Programme (Thailand) - UNDP
ผู้รับผิดชอบโครงการ: พวงผกา ขาวกระโทก
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ