การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment-SEA) ในพื้นที่โครงการ SLBT

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ พัฒนาตัวชี้วัดฯ และประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อเสนอทางเลือกในการพัฒนา
โดยได้เข้าไปดำเนินในพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ :ซึ่งมีความสำคัญทางระบบนิเวศของประเทศ และอยู่ระหว่างการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมโครงการ ดำเนินการตามหลัก Q&A (Quality and Acceptance)  ซึ่งให้ความสำคัญต่อคุณภาพข้อมูลและการยอมรับของภาคีในพื้นที่และในจังหวัด ทั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย
  1. การศึกษาเพื่อวิเคราะห์นโยบายและแรงขับเคลื่อนต่อการพัฒนาพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพจากนโยบายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่
  2. การวางแผนด้วยการคาดการณ์และป้องกันล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล และความคิดเห็นจากภาคี ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาในระดับต่างๆ
การเสนอทางเลือกเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


ผลกระทบต่อสังคม::
  • เชื่อมโยงสู่นโยบายและกระบวนการตัดสินใจจากฐานการศึกษาข้อมูลในมิติต่างๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินนโยบาย แผนง แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่
  • ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถนำผลการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment-SEA) และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย แผนงานและโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินงาน: 26/7/2560–19/10/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิลาวรรณ น้อยภา
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 505 | wilavan@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ