การพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด (Biodiversity Health Index-BHI) ในพื้นที่โครงการ SLBT

เพื่อศึกษาพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ SLBT
โครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกระบวนการและจัดลำดับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา และระบบงบประมาณ เพื่อสร้างความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น

โดยได้เข้าไปดำเนินในพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ :ซึ่งมีความสำคัญทางระบบนิเวศของประเทศ ครอบคลุม 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมโครงการ ดำเนินการตามหลัก Q&A (Quality and Acceptance)  ซึ่งให้ความสำคัญต่อคุณภาพข้อมูลและการยอมรับของภาคีในพื้นที่และในจังหวัด ทั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย
 
  1. การศึกษาวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด
  2. สำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางสิ่งแวดล้อม
  3. พัฒนาตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) 
  4. ออกแบบวิธีการใช้ดัชนีความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  5. พัฒนาคู่มือฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ผลกระทบต่อสังคม
  • เชื่อมโยงสู่นโยบายและกระบวนการตัดสินใจจากฐานการศึกษาข้อมูลในมิติต่างๆ โดยผ่านกระบวนการประเมินนโยบาย แผนง แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่
  • เชื่อมโยงสู่การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา โดยการใช้ข้อมูล สถานการณ์ และข้อเสนอจากการระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการ
  • ขับเคลื่อนประเด็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ระบบการวางแผนพัฒนาและการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ความเข้าใจและตระหนักของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมและป็นรูปธรรม
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 21/04/2560 - 17/12/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) - สพภ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ: กมลรัตน์ โพธิ
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 208 | kamolrat@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการนี้