การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรายสาขาต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกรอบ DPSIR และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสำคัญในปี 2561 อย่างน้อย 3 ประเด็น พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับข้อมูลในระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 12/1/2561-8/10/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: รัชพร สิงขโรทัย
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 233 | ratchaporn@tei.or.th