การศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลดการทำลายป่า ลดการทำให้ป่าเสื่อมโทรม เพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มพื้นที่ป่า รวมถึงต้นไม้ในการเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกและการให้บริการของระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศ
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 20 กันยายน 2562 - 15 มิถุนายน 2563
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ผู้รับผิดชอบโครงการ: พวงผกา ขาวกระโทก
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ