ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืนระยะที่ 4

เพื่อส่งเสริมและขยายผลการให้องค์ความรู้การบริหารจัดการด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมและการให้คำปรึกษาเชิงลึก แก่โรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 2562 - 2563
ผู้สนับสนุนโครงการ: กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี | ภัทรียา จันทร์ประสิทธิ์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 524 | wisara@tei.or.th, pathareya@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ